27 Mart 2013 Çarşamba

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'DAN ZİLE KADISI'NA FERMAN - YIL1553

Zile'de bulunan Ethem Çelebi Tekkesi'nin (bugünkü Beyazıd-ı Bestami Camii) şeyhinin şikayeti üzerine , Kanuninin,vakıf arazisine müdahele eden bu insanlara mani olunmasına dair Zile kadısına gönderdiği M.1553 tarihli fermanıdır.
Orjinal metni şöyledir:
TUĞRA
( KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN)
---1. Kıdve’l-kaza ve’l-hükkam madenü’l-fezailü’l-kelam mevlana Zile kadısı dame fazlıhu tevki’-i ref’-i hümayun vasıl olacak malum ola ki ;
---2. darende ferman-ı hümayun Abdülkerim nam kimesne dergah-ı muallama adem gönderüb arz-ı hal idüb bil-fiil şeyhi olduğum tekke (?)…
---3. Zile’de vaki’ olan Ethem Çelebi Evkafı’nın mabeyn mümtaz (?) sınırunda olub kadimde vakf içün ziraat
---4. oldukları vakf-ı mezburun habis taifesi meramızdır deyu şer’i şerifi kadimden oldukları mahallü dahl
---5. idüb vakıf içün zira’ittirmeye mani’ olub teaddi iderler deyu bildirdi. Buyurdum ki ; bu hususun üzerinden on beş yıl/sene mürur itmiş
---6. vekiliyle……şer’iye sorulub dahli olmamaşı ile bizzat hasımanı beraber idüb ber mucib-i şer’i-şerif
---7. hak üzere teftiş idüb göresiz kaza arz iylediği vekili arz iylediği vekiliyle bu babda mukteza-i şer’i kavim ile amel olub ……ilam ve müteveccih (?)
---8. olanı hükm idüb şerh koyasız kimesneye hilaf-ı şer’innas ittürmeyesüz…..tezvirden
---9. ve şühud-ı zurdan hazer idüb vakıftan medhali olmayanı dahl ittürmeyesün amel ideni arz iyleyüb……..itmeyesüz
---10. şöyla bilasız bu hükm-ü hümayunnası ifa idüb alamet-i şerifi itimad kılasız tahriran evahir-i rebiü’l-evvel sittin-i tis’a mie.
(H.960 – M.1553) BE-MAKAM-I KONSTANTİNİYYE
(Çeviren : Hadi BELGE )

Hiç yorum yok: